Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LINEA ART Monika Ostrowska z siedzibą w Garwolinie, adres: ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin, reprezentowana przez Monika Ostrowska, zwana dalej Administratorem.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
na adres e-mail: studiolazienek@lineaart.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1. Oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów handlowych) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji/potrzeb, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy.
3.2. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3 z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.
5. Okres przechowywania danych.
5.1. Przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;
5.2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
6.1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
6.2. Przenoszenia danych;
6.3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6.4. Sprostowania (poprawiania) swoich danych;
6.5. Usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
6.6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji!